Bạn quan tâm đến việc thấu hiểu khách hàng và nỗ lực giải quyết các nhu cầu bức thiết của KH (đặc biệt là KH bên ngoài), làm cho khách hàng hài lòng nhất trong khả năng và nguồn lực của mình.