Là một trong những team giữ vai trò cốt lõi của sản phẩm. Các vị trí cần tìm người đồng hành gồm